Nederland telt bijna 300.000 verenigingen en stichtingen. Aan besturen van stichtingen en verenigingen worden hoge eisen gesteld, hun aansprakelijkheid neemt toe. Leden en hun achterban worden steeds kritischer. Besturen worden geacht deskundig te zijn en verantwoorde beslissingen te nemen. Meer dan ooit. Dat geldt zeker voor het beheer van het verenigings- of stichtingsvermogen.

Organisatorisch en administratief wordt het  steeds complexer om een stichting of vereniging  adequaat te besturen. Toenemende wet- en regeldruk zorgen voor verhoogde risico’s en aansprakelijkheden voor bestuurders, die zich vaak onbezoldigd in hun vrije tijd inzetten voor organisaties. Dat stelt eisen aan de administratie en vraagt kennis van verslaggeving en fiscaliteit.

Stichtingen en verenigingen kunnen worden geclassificeerd als ANBI (algemeen nut beogende instelling), SBBI (sociaal belang behartigende instelling) of als de rest categorie de APV (afgezonderd particulier vermogen). Voor elke categorie gelden specifiek belastingregels.

Afhankelijk van de soort activiteiten en classificatie spelen bij een stichting of vereniging diverse belastingen een rol zoals omzetbelasting, loonbelasting en vennootschapsbelasting. Er kunnen vele vraagstukken aan de orde zijn zoals:

  • hoeveel mag ik aan vrijwilligers vergoeden?;
  • hoe fiscaal om te gaan met ontvangen sponsorgelden, subsidie, een gift of erfenis?;
  • is vennootschapsbelasting aan de orde of niet?;
  • is er sprake van ondernemersschap voor de Btw?

Wij ondersteunen ANBI´s ('goede doelen'), fondswervende instellingen, kerkgenootschappen, maar ook sportverenigingen, VvE's en overige publiekelijke stichtingen en verenigingen op organisatorisch vlak, fiscale, finaciele en personele vraagstukken.